მომხმარებლის დაცვა


კომპანიის მომსახურებით უკმაყოფილების შემთხვევაში, მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია კომპანიის პრეტენზიების განხილვის სამსახურში ზეპირი, სტანდანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით. (პრეტენზიის ელექტრონული ფორმა იხილეთ ქვემოთ, სტანდარტული ფორმის მიღება კი შესაძლებელია კომპანიის ფილიალებსა და სერვისცენტრებში).

დაფიქსირებულ პრეტენზიებს განიხილავს შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ინტელ ექსპრეს ჯორჯიას მომხმარებელთა პრეტენზიების განხილვის სამსახური. პრეტენზიასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ მომხმარებელს ეცნობება წერილობით ან/და კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით (ელექტრონული ან სხვა ფორმით).

პრეტენზიების განხილვის პროცედურასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ქოლცენტრის ნომერზე: 2 49 25 25.

მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას გთხოვთ, გაეცნოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp/ ან ცხელ ხაზზე – 032 2 40 64 06.


პრეტენზიის განხილვის მაქსიმალური ვადაა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე სათანადო ფორმით შედგენილი წერილობითი/ელექტრონული პრეტენზიის კომპანიის მიერ მიღების მომენტიდან.

პრეტენზიის დაფიქსირების ფორმა


- აღნიშნავს აუცილებელ ველს